Акумулатори и батерии действие

Акумулатори и батерии действие, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори и батерии действие

Описание на алгоритъмът на действие на схемата

  • проверка на захранването – засича се дали напрежението на Vcc входът на BQ2000 е в рамките от 0 до 6.0 волта
  • инициализация на зареждането – начало на цикълът на зареждане

–         напрежение на батерията – следи се напрежението на батерията (VBAT)и ако то е по-голямо от VSLP се преминава в режим на ниска консумация, който продължава докато на VBAT не се подаде ниво по-ниско от VSLP  и ако напрежението на батерията е по-малко от максималното напрежение определено за този токоносител(VMCV) се преминава към бързо зареждане.

– режим на ниска консумация – това е функция на BQ2000 , която се активира  когато на BAT входът напрежението е над прагът, определен за инициализацията на този режим(VSLP). По време на този режим интегралната схема изключва всичките си вътрешни вериги, установява висок импеданс на LED крачето, а  изходът MOD в състояние на ниско ниво. Връщането на нивото на напрежение под VMCV  прагът отново активира интегралната схема и започва бързо зареждане.

–         следене температурата на батерията  – напрежението на TS входът(VTS)  на интегралната схема бива сравнявано със зададените(VTCO , VHTF , VLTF) стойности 1.75 пъти в секунда и ако то е над тях зареждането се отлага.

–         ако напрежението на батерията(VBAT) е по ниско от долният праг на зареденост (VLBAT) или ако нивото на TS входа е над долната граница за температура на батерията(VTS<VLTF), се преминава към поддържащ режим за подготвяне на батерията за бързо зареждане. Този етап може да бъде пропуснат ако напрежението на батерията е между минималното и максималното напрежение определени за нея(VLBAT<VBAT<VMCV)и температурата е в предварително зададените граници(VHTF<VTS<VLTF)

Регулации

–  регулация на тока – батерията се зарежда с постоянен ток до достигането на определено ниво на напрежението и (максимално напрежение за клетката – VBAT>VMCV). Графика на процеса може да се види на съответната фигура

 –   вид батерии – BQ2000 определя вида токоносители чрез следене на профила на напрежението на батерията по време на първоначалната фаза на бързото зареждане.Ако напрежението на BAT входът се повиши до прагът VMCV , интегралната схема предполага Li-Ion батерия.В противен случай се счита, че токоносителите са NiCd/NiMH.След като е определена вида химия на токоносителите се преминава на съответният алгоритъм на зареждане(таблица 3.5)

 – регулация на напрежението – при литиево-йонни батерии – след достигането на VMCV (максималното напрежение за клетка) се зарежда с постоянно такова до падането на тока до определено ниво (Imin) с което целият процес на зареждане приключва.

Графика на процеса може да се види на съответната фигура

  – при никел-кадмиеви и никел-метал хидридни батерии след регулация на ток прекратена от ограничение по време, температура или ∆T/∆t се се преминава в режим на над-зареждане, ако такова е избрано, а в противен случaй се преминава директно на поддържащ режим. След края на над зареждането(ограничено по време и температура) се преминава отново към поддържащ режим. Процесът на зареждане е напълно завършил след достигане на максималното напрежение за келтка VMCV  (VBAT>VMCV) .

 Обобщен вид на алгоритъмът на действие на схемата може да се види на таблица 3.5

Тип токоносители Процес
 

 

 

NiCd или NiMH

 

1. Определяне на зареждането

2. Поддържащ заряд ако се налага

3. Бъро зареждане(постоянен ток)

4. Терминация на зареждането(пиково напрежение,максимално време)

5. Над зареждане(опционално)

6. Поддържащо зареждане

 

 

 

Li-Ion

 

 

1. Определяне на зареждането

2. Поддържащо зареждане ако се налага

3. Бързо зареждане в две фази(постоянен ток,следван от постоянно напрежение)

4. Терминация на зареждането(минимален ток, максимално време)

Таблица 3.5. Алгоритъм на действие при различните токоносители

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

You May Also Like