Класове условия на труд

Безопасните условия на труд са разделени на класове

1 степен – оптимални условия на труд.

Това са обикновени работни места, където вредните фактори не влияят на служителя или не надвишават стандартното ниво

Клас 2 – допустими условия на работа.

Това са работни места, където степента на излагане на вредни фактори не надвишава стандартното ниво, а тялото на служителя се възстановява през периода на почивка или до началото на следващия работен ден;

3 степен – вредни условия на труд.

Тук нивата на излагане на вредни и опасни производствени фактори надвишават нормативните. В 3-ти клас вредни условия се разграничават четири подкласа. При разделянето на подкласове се вземат предвид последствията от въздействието на вредните фактори върху организма на работника и времето, необходимо за възстановяване.

Клас 4 – опасни условия на труд.

Вредните и опасни производствени фактори на работните места от този клас представляват заплаха за живота на служителя, а последствията от тяхното въздействие причиняват висок риск от развитие на остро професионално заболяване по време на работа.

Защо е важно да се определят условията на труд

Тъй като трудовото законодателство предписва, че е задължително да се посочат условията на труд на служителя в трудови договори или допълнителни споразумения към.

По този начин една от основните отговорности на работодателя е да осигури безопасни условия на труд, докато определянето доколко безопасни или опасни са условията се извършва чрез специална оценка.

Как да се извърши специална оценка на условията на труд

За да определи работодателят в коя категория попадат условията на труд на своите служители, е необходимо да се извърши специална оценка.

Внимание! Всички отношения във връзка с провеждането на специална оценка се регулират от специален регулаторен акт – Държавен закон.

Приета е и специална методика за провеждане на специална оценка. Която беше одобрена със Заповед на Министерството на труда на Република България.

След извършване на тази процедура работодателят получава информация. Към кой клас (и подклас) принадлежат условията на труд на създадените от него работни места. От анализа на получената информация се правят заключения за необходимостта от мерки за подкрепа на служителя. Задължението да му се предоставят обезщетения, предвидени в закона.

You May Also Like